O škole

Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje                                

Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Právní forma: příspěvková organizace

ICO: 708 38 721

IZO: 102638462 

 

Základní umělecká škola se nachází v prostředí historického náměstí, v blízkosti zámku, v budově s barokní plastikou sv. Floriana.

Dosavadní zkušenosti jednoznačně prokázaly nezastupitelné místo ZUŠ v systému našeho školství. V místech s bohatou kulturní tradicí je oprávnění existence takové instituce ještě více zdůrazněno. Město Benátky nad Jizerou je úzce spjato s výraznými kulturními osobnostmi. Narodili se zde hudební skladatelé František a Jiří Antonín Bendovi, kteří oba významným způsobem ovlivnili evropskou hudbu období klasicizmu (J. A. Benda je tvůrcem melodramu). Na zdejším zámku působil Bedřich Smetana a za vlády Rudolfa II., Tycho de Brahe.

Škola umožňuje podchytit a vzdělávat především nadané a výrazně talentované jedince, ale i „pouhé“ zájemce o umělecké obory a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a studium na konzervatořích. Představuje výchovně vzdělávací instituci začleněnou do školské soustavy. Jejím posláním je podílet se prostřednictvím své výchovně vzdělávací funkce a všech aktivit na formování osobnosti mladého člověka, zejména po stránce kulturně-estetické, mravní, tělesné a rozumové.

 

 Jan Czikraiová, ředitelka ZUŠ

  Nový školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2013 je ke stažení zde

  V nové verzi ŠVP došlo k několika drobným změnám ve formulacích výstupů u hudební nauky (obsah zůstal stejný), dále pak úpravě požadavků k postupovým zkouškám u klávesových a smyčcových nástrojů a rozšířili jsme nabídku výuky hudebního oboru o hru na VIOLU a AKORDEON.
ŠVP platí v letošním roce (2015/16) pro stávající přípravné, 1. a 2. ročníky obou stupňů.